Ważne informacje dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Informujemy, że od 1 września 2020 r. wszystkie dzieci wracają do przedszkola z zachowaniem zasad i procedur bezpieczeństwa.  Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa na terenie naszej placówki, obowiązującymi od 1 września 2020 r., jak również wypełnienie oświadczenia i dostarczenie go w pierwszym dniu opieki. 

W związku z ograniczeniami z powodu COVID19 spotkanie organizacyjne z Rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 nie odbędzie się w przedszkolu. Ogólne informacje będą podawane poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

Natomiast informacje w sprawach indywidualnych Rodzice/opiekunowie będą mogli uzyskać kontaktując się mailowo lub telefonicznie.

Procedury organizacji pobytu dzieci
w Przedszkolu w Dąbrowie
w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID 19

Postanowienia ogólne

 1. Procedury organizacji pobytu dzieci na terenie Przedszkola w Dąbrowie  zwanego dalej Przedszkolem zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych Epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 03.07.2020r.
 2. Procedury obowiązują pracowników przedszkola, rodziców dzieci i osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola.
 3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dokładnego zapoznania się
  z procedurami bezwzględnego ich stosowania.
 4. Rodzice dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola i podpisanie zobowiązania do ich stosowania, oraz podpisania zgody na specjalne warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz oświadczeń o zagrożeniach.
 5. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy oraz dezynfekcji pomieszczeń, przedszkole będzie przyjmowało dzieci wyłącznie w godzinach 6.30-8.00 (dzieci rodziców pracujących), od godziny 8.00 do 8.30 pozostałe dzieci.
 6. Wszyscy pracownicy przedszkola zostaną przeszkoleni i zapoznani z opracowanymi procedurami i zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania.

Procedura oceny warunków zdrowotnych dzieci przyjmowanych do przedszkola

 1. Do przedszkola mogą być przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną, przeziębienie, kaszel ,katar, rodzice powinni każdorazowo powiadomić przedszkole o stanie zdrowia dziecka.
 2. Rodzice dzieci z alergiami, chorobami przewlekłymi i osłabioną odpornością zobowiązani są dostarczyć zgodę lekarza specjalisty na powrót dziecka do przedszkola w postaci odpowiedniego zaświadczenia.
 3. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe, rodzice zobowiązani są do składania oświadczeń, że w rodzinie i najbliższym otoczeniu dziecka nie ma osób przebywających na kwarantannie i izolacji.
 4. Rodzice zobowiązani są do wyrażania zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w ciągu dnia w razie wystąpienia objawów choroby.
 5. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki powyżej 37stopni C dziecko zostanie umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu Izolatorium. Obowiązkiem Rodziców będzie niezwłoczne odebrania dziecka z przedszkola w celu zdiagnozowania choroby przez lekarza i wykluczenie choroby COVID-19. O diagnozie lekarza rodzic informuje przedszkole.
 6. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się Rodzice zostają zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych oraz pozostania w kontakcie
  z przedszkolem.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Zgłoszone dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie w godzinach od 6.30 do godziny 8.00 (dzieci rodziców pracujących ), a od godziny 8.00-8.30 (pozostałe dzieci).
 2. Rodzice w maseczce doprowadzają dzieci do drzwi przedszkola z zachowaniem zasad dystansu. Następnie czekają na wejście do szatni (w szatni przebywa nie więcej niż 4 osoby) i starają się jak najszybciej opuścić szatnię.
 3. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię przedsionka i szatni przedszkola oraz jej funkcjonalność, jako ciąg komunikacyjny dla pracowników przedszkola, rodzice nie mogą wchodzić wraz z dzieckiem do sali przedszkolnej.
 4. Rodzice po wejściu do przedszkola powinni zdezynfekować ręce.
 5. Po zasygnalizowaniu chęci wprowadzenia dziecka do przedszkola, Rodzice oczekują na otwarcie drzwi, po czym przyprowadzają dziecko do szatni ( szatnia dla 3,4 -latków na I piętrze, a 5,6 -latków na II piętrze). W szatni przebywa nie więcej niż 4 osoby w maseczkach. Rodzice starają się w jak najkrótszym czasie opuścić szatnię.
 6. Po wejściu na salę dzieci będą niezwłocznie kierowane do łazienki, w celu dokładnego umycia rąk.
 7. W oczekiwaniu na wprowadzenie dziecka do przedszkola rodzice w maseczkach zachowują między sobą bezpieczną odległość.
 8. Zakaz wejścia do sal przedszkola obowiązuje także przy odbiorze dzieci z przedszkola.
 9. Rodzice za pośrednictwem domofonu zgłaszają dyżurującemu pracownikowi chęć odebrania dziecka i oczekują w szatni na dziecko.
 10. Dziecko może być odebrane z Przedszkola przez rodziców lub innego zdrowego, pełnoletniego domownika w (upoważnionego na piśmie) z wyłączeniem osób przebywających
  w kwarantannie i ich domowników, przebywających w izolacji, przeziębionych, chorych. Rodzic/opiekun obowiązkowo w maseczce.
 11. Po odebraniu dziecka z przedszkola należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola, niedopuszczalne jest gromadzenie się na terenie przyległym do przedszkola i wspólne zabawy dzieci.
 12. Dzieci nie przynoszą do Przedszkola zabawek oraz żadnych rzeczy z domu, poza niezbędnymi ubraniami, jak również nie wynoszą z przedszkola żadnych przedmiotów.

Procedura przebywania dzieci na terenie przedszkola

 1. Po przyprowadzeniu dzieci do sali i umyciu rąk dzieci pozostają w sali.
 2. W sali nie może przebywać więcej niż 25 dzieci, nauczyciel i pracownik obsługi, ilość dzieci i opiekunów wynika z konieczności zapewnienia minimalnej powierzchni do zabawy
  i wypoczynku.
 3. Dzieci i opiekunowie zostają  przypisani do tych samych grup, w ciągu dnia dzieci
  i opiekunowie nie opuszczają wyznaczonych pomieszczeń z wyjątkiem wychodzenia do ogrodu w ustalonych odstępach czasowych, poszczególne grupy dzieci nie stykają się między sobą.
 4. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw i na terenie obejścia przedszkola.
 5. Z pomieszczeń zostają usunięte dywany, zabawki i przedmioty, których nie można wyprać i odkażać, jeżeli do zajęć będą wykorzystywane dodatkowe pomoce i przybory np. sportowe należy je dokładnie umyć i zdezynfekować.
 6. Ze względu na konieczność dezynfekowania zabawek po każdym ich użyciu przez dziecko, liczba zabawek do dyspozycji dzieci zostanie zdecydowanie ograniczona.
 7. Pomieszczenia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę a wszystkie przedmioty
  i powierzchnie będą dezynfekowane przed i po zakończeniu zajęć i kilkakrotnie w ciągu dnia.
 8. Wyjścia do ogrodu będą odbywały się według określonego harmonogramu , zaplanowanego przez nauczyciela grupy dzieci mogą bawić się w wydzielonych strefach, nauczyciele prowadzą nadzór na dziećmi aby dzieci nie kontaktowały się między sobą zarówno w szatni jak
  i w ogrodzie.
 9. W przedszkolu do końca roku szkolnego nie będą organizowane żadne zajęcia dodatkowe
  z udziałem osób trzecich .
 10. Nauczyciele kilkakrotnie w ciągu dnia informują dzieci o konieczności wielokrotnego mycia rąk w ciągu dnia zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i egzekwują ten obowiązek .
 11. U nauczycieli i pracowników obsługi dopuszcza się stosowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek, przyłbic, rękawiczek, w miarę potrzeby nieprzemakalnych fartuchów ochronnych. Oraz zachowuje się dystans społeczny między sobą i w miarę możliwości od dzieci.
 12. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu Izolatorium z zapewnieniem bezpiecznej odległości od innych osób, a jego rodzice zostaną powiadomieni o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

Procedura współpracy z Rodzicami

 1. Rodzice są zobowiązani do ścisłej współpracy z przedszkolem w szczególności w zakresie przestrzegania procedur i monitorowania stanu zdrowia dziecka.
 2. Przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych bez żadnych objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Udzielanie rzetelnej informacji w postaci złożonych oświadczeń o braku kontaktu z osobami przebywającymi w kwarantannie i izolacji i nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci jeżeli w domu przebywa osoba w kwarantannie lub izolacji.
 4. Ograniczenie osób upoważnionych do odbioru dzieci zgodnie z obowiązującą procedurą.
 5. Przekazanie do przedszkola aktualnych numerów telefonów kontaktowych i zapewnienie możliwości szybkiego kontaktu z pracownikami przedszkola.
 6. Kontaktowanie się z pracownikami przedszkola wyłącznie przez domofon, telefon lub mailowo z pominięciem osobistego kontaktu (wyjątkowo w bardzo ważnej sprawie możliwość kontaktu osobistego po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).

Procedura korzystania z żywienia w warunkach zagrożenia epidemiologicznego

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie Przedszkola.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny, zasady szczegółowego organizowania żywienia określa odrębna procedura.
 3. Pracownicy kuchni są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur higieny produkcji żywienia w stanie zagrożenia epidemiologicznego.
 4. Pracownicy kuchni nie mają możliwości kontaktowania się z innymi pracownikami, korzystają z odrębnego wejścia, szatni, toalety i ściśle przestrzegają zasad przebywania pracowników na terenie przedszkola.
 5. Dzieci pozostające w przedszkolu spożywają posiłki w sali macierzystej (grupa 3-4 latki), natomiast dzieci w wieku (5-6 latki) jedzą posiłki w stołówce szkolnej.
 6. Bezpośrednio przed rozkładaniem posiłków blaty stołów są starannie czyszczone odpowiednimi środkami dezynfekującymi zgodnie z procedurą dezynfekcji .
 7. Rozkładaniem naczyń stołowych zajmuje się personel obsługowy.
 8. Posiłki wydawane są w ściśle określonych godzinach .
 9. Po całkowitym zakończeniu wydawania posiłków naczynia stołowe przekazywane są do zmywalni naczyń stołowych, poprzez składowanie ich w wyznaczonym miejscu i odbierany przez personel kuchenny.
 10. Naczynia i sztućce są zmywane w zmywarce w temperaturze minimum 60 stopni
  i wyparzane.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka

 1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, utrata węchu i smaku, ból mięśni), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy i przeprowadzone do przygotowanego pomieszczenia, gdzie pozostaje pod opieką pracownika obsługi .
 3. Pracownik pozostający z dzieckiem powinien zachować szczególne środki ostrożności wzmocnić środki ochrony osobistej ( maska, przyłbica , fartuch ochronny, zachowanie dystansu 2 metrowego od dziecka, po wyjściu z pomieszczenia dokładnie wymyć i zdezynfekować ręce. Maseczkę i rękawiczki zapakować do worka i wyrzucić, fartuch zdezynfekować i zmienić ubranie .
 4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 5. Dyrektor lub nauczyciel natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka
  i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z Przedszkola.
 6. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola i niezwłocznie udają się do lekarza celem postawienia diagnozy. Rodzic ma obowiązek powiadomienia Przedszkola o postawionej diagnozie i wyniku testu.
 7. Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, w przypadku zakażenia COVID-19 kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 8. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej pustej sali, a sala w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 9. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do placówki.
 10. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, powiadamia Powiatową Inspekcję Sanitarną i organ prowadzący. Dyrektor wdraża ustalone procedury dotyczące funkcjonowania przedszkola:
 11. a) przejście placówki w tryb hybrydowy
 12. b) nauczanie zdalne
 13. c) zamknięcie placówki na określony czas

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika

 1. Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi w przypadku występowania niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem rodzinnym oraz stacją sanitarno – epidemiologiczną .
 2. Pracownicy w wieku 60 i więcej nie będą angażowani w pracę z dziećmi.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19), dyrektor lub inny pracownik wskazany przez dyrektora powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy.
 4. Należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz powiadomić właściwą stację Sanepid i ściśle stosować się do wydanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających na terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).
 7. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie Przedszkola.
 8. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem, należy niezwłocznie sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Przedszkola
  z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu.

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia

27 sierpnia 2020 r. do czasu ich odwołania.