Imię szkoły


Uchwałą Nr XV/135/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. Rada Gminy Świlcza nadała Szkole Podstawowej w Dąbrowie imię “Konstytucji 3 Maja”.

 

Jak do tego doszło?

 

16 listopada 2005r.
Dyrektor Zespołu Stanisław Głodek, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, przedstawił pomysł, aby w związku ze zbliżającą się 20 rocznicą oddania do użytku nowego budynku szkoły, podjąć starania o nadanie szkole imienia oraz o ufundowania sztandaru szkolnego. Przez następne kilka miesięcy pomysł był dyskutowany w środowisku szkolnym.
13 czerwca 2005r.
Pomysł nadania szkole imienia uzyskał wstępną akceptację Rady Pedagogicznej. Pojawiły się pierwsze propozycje imienia.
28 sierpnia 2006r.
Rada Pedagogiczna podjęła wniosek o powołaniu zespołu, który opracuje harmonogram działań związanych z procedurą nadania szkole imienia oraz ogłosi konkurs na wybór patrona szkoły. Od początku roku szkolnego w gronie nauczycieli, rodziców i uczniów trwały dyskusje nad zgłaszanymi propozycjami imienia szkoły. W październiku dokonano ostatecznego wyboru. Komitet rodzicielski podjął decyzję o pokryciu znaczącej części kosztów wykonania sztandaru szkoły.
31 października 2006r.
Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Dąbrowie imienia Konstytucji 3 Maja oraz wręczenia sztandaru. Wstępnie ustalono także termin tej doniosłej uroczystości na dzień 3 maja 2008r.
16 listopada 2006r.
Zebranie ogólne rodziców, w specjalnej uchwale, wyraziło poparcie dla inicjatywy nadania Szkole imienia Konstytucji 3 Maja.
31 marca 2007r.
Dyrektor powołał zespół dla koordynacji przygotowań i organizacji uroczystości nadania Zespołowi imienia oraz wręczenia sztandaru w składzie: przewodnicząca: – Edyta Surma-Dzioba; członkinie – Renata Żmijowska, Elżbieta Dąbrowska, Marzena Łoboda, Edyta Baran;
5 czerwca 2007r.
Rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie wzoru sztandaru szkoły. Za dewizę szkoły – hasło, które umieszczone będzie na sztandarze, Rada przyjęła słowa hetmana Jana Zamoyskiego: “Bądź ojczyzny ukochanej podporą”
11 czerwca 2007r.
Odbyło się spotkanie z wykonawcą sztandaru.
18 września 2007r.
Oficjalną, pozytywną opinię w sprawie nadania imienia szkole wyraził Samorząd Uczniowski. Od początku roku szkolnego realizowany jest plan przedsięwzięć organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych, artystycznych i popularyzatorskich związanych z ideą nadania szkole imienia Konstytucji 3 maja.
19 września 2007r.
W imieniu Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie skierował do Rady Gminy Świlcza pismo z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Dąbrowie imienia Konstytucji 3 Maja oraz o wyrażenie zgody na używanie przez Szkołę sztandaru szkoły. Cytujemy fragment uzasadnienia prośby, którego tezy przewijały się w trakcie licznych dyskusji prowadzonych w ciągu dwóch ostatnich lat w gronie pedagogicznym, społeczności rodziców i uczniów.
W roku szkolnym 2007/2008 upływa 20 lat od chwili oddania do użytku nowego budynku szkoły w Dąbrowie, który wzniesiony został z inicjatywy i przy znaczącym udziale społeczności lokalnej. W okresie ostatnich 20 lat Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, dzięki wytężonej pracy i dobrej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, odniosła wiele znaczących sukcesów i osiągnięć.
Poprzez nadanie imienia szkoła uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, a także umocowuje swoje działania wychowawcze na wartościach związanych z wydarzeniami z historii narodu polskiego towarzyszącymi uchwaleniu Konstytucji 3 maja oraz w przesłaniu i ideach tego doniosłego dokumentu.
Decyzja o podjęciu starań o nadanie szkole imienia, a także wybór imienia szkoły, poprzedziła szeroko zakrojona dyskusja w społeczności szkolnej i środowisku lokalnym oraz działania o charakterze dydaktyczno-wychowawczym mające na celu rozpropagowanie podjętej inicjatywy i uwzględnienie poglądów różnych podmiotów dla dokonania najlepszego wyboru.
Uchwalenie, przez Sejm Czteroletni w 1791 r., Konstytucji 3 maja, było doniosłym wydarzeniem w historii narodu polskiego, Europy i świata oraz wniosło w tę historię wartości pozytywne i uniwersalne.
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja mają w Dąbrowie wieloletnią, sięgającą czasów przedwojennych, tradycję. Rocznicowe uroczystości rokrocznie odbywają się pod Krzyżem Konstytucyjnym upamiętniającym to wydarzenie historyczne. Corocznie w przygotowaniu i przeprowadzeniu akademii rocznicowej bierze udział nasza szkoła, a sama uroczystość uzyskała rangę gminnych obchodów święta narodowego.
Dzień 3 maja w Dąbrowie obchodzony jest również jako święto patronalne Parafii Dąbrowa – Święto Matki Bożej Królowej Polski.
Propagowanie chwalebnej tradycji i zasług polskiego parlamentaryzmu dla historii Europy oraz szerzenie idei praworządności, równości i wolności obywatelskich ma niezaprzeczalne walory wychowawcze i będzie pozytywnie wpływać na postawy patriotyczne i obywatelskie młodego pokolenia, w tym uczniów, wychowanków oraz absolwentów naszej szkoły. Słowa Jana Zamoyskiego Kanclerza i Hetmana Wielkiego Koronnego ? ?Bądź ukochanej Ojczyzny podporą.?, umieszczone jako dewiza na sztandarze szkoły, mogą stać się drogowskazem dla każdego Polaka, jak były w przeszłości, tak na dziś i na przyszłość.
W oczekiwaniu na podjęcie decyzji przez Radę Gminy Świlcza w szkole i środowisku lokalnym realizowane są liczne przedsięwzięcia, imprezy, konkursy, które mają na celu pełniejsze poznanie historii Polski, przybliżenie społeczności szkolnej idei Konstytucji 3 maja i uświadomienie rangi i znaczenia wydarzeń, które nas czekają w maju przyszłego roku.
29 stycznia 2008r.
Rada Gminy Świlcza, uchwałą Nr XV/135/2008, nadaje Szkole Podstawowej w Dąbrowie imię Konstytucji 3 Maja.. Oficjalna uroczystość związana z nadaniem szkole imienia oraz uroczyste wręczenie sztandaru szkoły odbyła się 3 maja 2008 r.
3 maja 2008 r.
Oficjalne uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Dąbrowie imienia 3 Maja, wręczenie sztandaru szkoły, obchody stulecia szkoły i dwudziestolecia nowego budynku, odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Na uroczystość złożyły się:
– Msza Św. pod przewodnictwem ks. bp pomocniczego Diecezji Rzeszowskiej Edwarda Białogłowskiego;
– część oficjalna z udziałem przedstawicieli Sejmu RP, Europarlamentu, władz wojewódzkich i gminnych, w czasie której dokonano oficjalnego nadania szkole imienia Konstytucji 3 Maja, wręczenia i poświęcenia sztandaru i odsłonięcia tablicy pamiątkowej;
– program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły, i młodzieży z Dąbrowy;
– spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele władz, zaproszeni goście, budowniczowie szkoły, obecni i byli nauczyciele.
Był to dzień pamiętny, w którym historia splotła się ze współczesnością. Dla uczniów, nauczycieli i rodziców przesłanie tego dnia będzie stanowić impuls do lepszej pracy, służby społeczeństwu w małej i dużej Ojczyźnie.

 

GALERIA

 

GALERIA CZASOWO NIEDOSTĘPNA
WERYFIKACJA ZDJĘĆ POD WZGLĘDEM RODO