Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbrowie
REALIZOWANE PROJEKTY W NASZEJ SZKOLE

REALIZOWANE PROJEKTY W NASZEJ SZKOLE

- Razem odkryjmy ?wiat programowania - projekt fundacji VCC w ramach projektu PO Cyfrowa Polska zatwierdzony do dofinansowania, jeste?my jedyna tak? szko?? w gmninie, ktre realizuje ten projekt.


Korzy?ci z tego projektu: Przeszkolenie 3 nauczycieli z zakresu programowania, laptopy z oprogramowaniem dla nauczyciela uczestnicz?cego w programie, zaj?cia dla dzieci z instruktorem 30 godzin - stycze? 2018r. oraz pomoce dydaktyczne dla szko?y

- Tablica multimedialna - monitor - program MEN ok.17 ty?. z?
- Gabinet higienistki - doposa?enie w sprz?t medyczny - ok. 7 ty?. z?
- projekt doposa?enie bibliotek szkolnych - 6 ty?. z?
- aktualnie jeste?my jedn? z czterech szk? z gminy przest?puj?cych do udzia?u w projekcie unijnym 9.1.2, ktry pozwoli nam, doposa?y? szko?? w nowoczesny sprz?t komputerowy i edukacyjny.

?rodki w?asne

W tym roku zaadoptowali?my pomieszczenie na sale muzyczn? doposa?aj?c j? w sprz?t muzyczny/instrumenty - ?rodki w?asne/powoli b?dziemy j? doposa?y?.

Do ko?ca roku kalendarzowego oddamy sal? do zaj?? ZPT / plastyki / zaj?? laboratoryjnych / ?rodki w?asne / wcze?niej ni? planowali?my.

Pozyskali?my cztery komputery - darowizna / do sali telewizyjnej, ktre mamy zamiar wyposa?y? w oprogramowanie edukacyjne dost?pne dla uczniw.

 

Terminy spotka? z rodzicami (wywiadwek)
w roku szkolnym 2017/2018


8 listopada 2017r. (?roda) - 16:30
24 stycznia 2018r. (?roda)
18 kwietnia 2018r. (?roda)

 
Wykaz lektur

Wykaz lektur


Wykaz lektur -klasa I - III

Wykaz lektur -klasa IV - VI

 
Zmiana PLANU LEKCJI

Nast?pi?a niewielka zmiana PLANU LEKCJI

Tygodniowy rozk?ad zaj?? w Szkole Podstawowej

 
Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

aaa

[KALENDARZ]

 
KALENDARZ 2017-2018

KALENDARZ 2017-2018

[KALENDARZ]

 
Rozpocz?cie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2017/2018 odb?dzie si? 4 wrze?nia 2017 r.

- o godzinie8.00 msza ?wi?ta w Ko?ciele pw. Matki Bo?ej Krlowej Polski w D?browie

- o godzinie 9.00 uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego na sali gimnastycznej.

 
Podniesienie efektywno?ci i dost?pno?ci e-us?ug w zakresie zarz?dzania o?wiat? w Gminie ?wilcza

Projekt pn. "Podniesienie efektywno?ci i dost?pno?ci e-us?ug w zakresie zarz?dzania o?wiat? w Gminie ?wilcza" obejmuje cele i zadania zwi?zane z rozwojem spo?ecze?stwa informacyjnego Podkarpacia poprzez wdro?enie e-us?ug na rzecz spo?eczno?ci regionu, dzieci z gminy ?wilcza i organizacji wsp?pracuj?cych ze szko?ami oraz systemu obiegu dokumentw podnosz?cego jako?? zarz?dzania szko?ami jak rwnie? poprawa dost?pno?ci e-us?ug i efektywno?ci zarz?dzania w zakresie o?wiaty w Gminie ?wilcza poprzez rozwj i tworzenie systemw informatycznych.

Gmina ?wilcza otrzyma?a na ten projekt prawie 900 000,00 z? dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II "Cyfrowe Podkarpacie" Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa warunkw funkcjonowania placwek o?wiatowych zlokalizowanych na terenie gminy ?wilcza poprzez wdro?enie e-us?ug na rzecz szerokiej grupy interesariuszy podnosz?cych jako?? zarz?dzania placwk? i jej konkurencyjno??.

Więcej…
 
Dzi?kujemy

Z drobiazgw ?yciowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielko?? cz?owieka.
/Kardyna? Stefan Wyszy?ski/

W Zespole Szk? w D?browie, podczas zako?czenia roku szkolnego, mia?o miejsce uroczyste po?egnanie odchodz?cego na emerytur? Pana Dyrektora Stanis?awa G?odka. Za wieloletni? prac? na rzecz naszej szko?y i przedszkola podzi?kowali: Wjt Gminy ?wilcza pan Adam Dziedzic, Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy szko?y.

aaa

Pan Stanis?aw G?odek swoje ?ycie zawodowe od 30 lat zwi?za? z nasz? szko??, a ostatnie 28 lat by? jej dyrektorem. Ca?e swoje serce odda? naszej szkole. To on dba? o ni? i zabiega? o to, aby edukacja i wychowanie dzieci by?y na jak najwy?szym poziomie. By? kompetentnym dyrektorem, bardzo dobrym i lubianym nauczycielem a przede wszystkim jest wspania?ym cz?owiekiem.

Panu Dyrektorowi Stanis?awowi G?odkowi dzi?kujemy za te wszystkie lata pracy, ?yczliwo?ci i sympatii.
?yczymy, aby wszystkie plany i marzenia odk?adane na p?niej spe?ni?y si? w?a?nie teraz. ?yczymy rwnie? dobrego zdrowia, pogody ducha, ciep?a i spokoju w ?yciu osobistym.
Jeste?my dumni, ?e przez wiele lat mogli?my uczestniczy? w rozwoju szko?y pod przywdztwem tak kompetentnej, rzetelnej, oddanej ?rodowisku i przyjaznej ludziom osoby.

 
Zako?czenie roku szkolnego 2016/2017

Zako?czyli?my zaj?cia w roku szkolnym 2016/2017 i rozpocz?li?my upragnione wakacje. Wszyscy uczniowie otrzymali ?wiadectwa, wielu z nich otrzyma?o nagrody i wyr?nienia. By? to rok wyt??onej pracy. Chocia? nie wszystko nam si? uda?o, to jednak odnie?li?my sporo sukcesw. Wielu uczniw osi?gn??o sukcesy i otrzyma?o wspania?e nagrody w konkursach gminnych, powiatowych i wojewdzkich. Najwy?sz? ?redni? ocen w szkole 5,82 osi?gn??a uczennica klasy V - Julia Wdowiarz.

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom ?yczymy udanych wakacji. Do zobaczenia we wrze?niu!

aaa

[Zobacz galeri? zdj??]

 
Og?oszenie

Dyrektor Zespo?u Szk? informuje,

?e od 1 wrze?nia 2017 r. w Zespole Szk? w D?browie b?dzie funkcjonowa? o?mioklasowa szko?a podstawowa.

Wszyscy uczniowie klas I - VII b?d? realizowa? obowi?zek szkolny w Szkole Podstawowej w D?browie.

 

W terminie od 26 do 30 czerwca 2017 r. w Zespole Szk? w D?browie odb?dzie si? p?kolonia letnia dla dzieci szko?y podstawowej.

[Zobacz harmonogram zaj?? p?kolonii]

 
Piknik rodzinny - 11 czerwca 2017 r.

11 czerwca 2017 r. najm?odsi, doro?li i starsi mieszka?cy D?browy spotkali si? na kolejnym ju?, dorocznym pikniku rodzinnym na stadionie LKS "D?b" w D?browie. Impreza rozpocz??a si? od wyst?pw artystycznych. Na pocz?tku odby?y si? wyst?py naszych przedszkolakw, a potem uczniw szko?y podstawowej. Liczne atrakcje sprawi?y, ?e wszyscy ?wietnie si? bawili.

aaa

[Zobacz galeri? zdj??]

 

W maju uczniowie klas I - VI wyjechali rwnie? do Wieliczki.

aaa

[Zobacz galeri? zdj??]

 
Og?oszenie

W niedziel? 11 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00 na stadionie sportowym w D?browie odb?dzie si? piknik rodzinny. Serdecznie zapraszamy.

 
Wycieczka do Wroc?awia

25 maja 2017 r. uczniowie klas III - VI wyjechali na dwudniow? wycieczk? do Wroc?awia. Zwiedzili Panoram? Rac?awick?, Ossolineum z Aul? Leopoldin? i Wie?? Matematyczn?, Rynek, Stare Jatki i zabytkowe kamienice, jak rwnie? Katedr? ?widnick? i Ko?ci? Pokoju. Odwiedzili wroc?awskie zoo oraz Humanitarium, gdzie mo?na by?o si? bawi? i jednocze?nie przeprowadza? ciekawe eksperymenty. Na koniec wind? wjechali na 49 pi?tro Skay Tower, by podziwia? stamt?d panoram? Wroc?awia i Dolnego ?l?ska. By?a to wspania?a przygoda i edukacja poprzez zabaw?. Wszystkim bardzo si? podoba?o. Napewno tu jeszcze wrcimy.

aaa

[Zobacz galeri? zdj??]

 
?wi?to Szko?y

3 maja 2017 r. obchodzili?my ?wi?to Szko?y - rocznic? uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest to rwnie? ?wi?to narodowe i ?wi?to ko?cielne, szczeglnie uroczy?cie obchodzone w D?browie. Pod krzy?em konstytucyjnym, zaproszeni go?cie, przedstawiciele w?adz samorz?dowych, stra?acy OSP D?browa i mieszka?cy D?browy wraz z rodzinami uczestniczyli w uroczystym nabo?e?stwie majowym. Nast?pnie odby?a si? uroczysto?? dla upami?tnienia wielkich wydarze? z historii naszej ojczyzny. Zebrani obejrzeli program artystyczny, przygotowany przez nauczycieli ZS w D?browie, w wykonaniu naszych uczniw.

aaa

[Zobacz galeri? zdj??]

 
Zaproszenie

 
Wielkanoc 2017

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 19

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Linki
Prezentacja o szkole


Nasza szko?a realizuje projekt edukacyjny "Lepsza szko?a"

"Z ma?ej szko?y w wielki ?wiat"W 2013 roku nasza szko?a zdoby?a Certyfikat 2.0 i otrzyma?a tytu? Szko?y z klas?

Blog uczniowski naszych szstoklasistw

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbrowie, Powered by Joomla!