Projekt dostępności e-usług w Gminie Świlcza

Projekt pod nazwą “Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza” obejmuje cele i zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego Podkarpacia poprzez wdrożenie e-usług na rzecz społeczności regionu, dzieci z gminy Świlcza i organizacji współpracujących ze szkołami oraz systemu obiegu dokumentów podnoszącego jakość zarządzania szkołami jak również poprawa dostępności e-usług i efektywności zarządzania w zakresie oświaty w Gminie Świlcza poprzez rozwój i tworzenie systemów informatycznych.

Gmina Świlcza otrzymała na ten projekt prawie 900 000,00 zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II “Cyfrowe Podkarpacie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Świlcza poprzez wdrożenie e-usług na rzecz szerokiej grupy interesariuszy podnoszących jakość zarządzania placówką i jej konkurencyjność.

Zakres rzeczowy projektu realizowany jest na terenie gminy Świlcza iobejmuje swoim zakresem następujące placówki oświatowe: Zespół Szkół w Świlczy, Zespół Szkół w Bratkowicach, Zespół Szkół w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa w Mrowli, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach, Przedszkole w Bratkowicach, Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej, Zespół Szkół w Trzcianie,Przedszkole w Świlczy, Przedszkole Publiczne w Trzcianie i Żłobek Gminny.

Projekt obejmuje połączenie Centrum Usług Wspólnych z e-usługami szkół z terenu gminy, podniesienie efektywności i dostępności e-usług poprzez zakup i wdrożenie pakietu 7 e-usług: e-usprawiedliwienia, e-stypendium, e-dowozy, e-stołówka, e-nabór, e-najem i e-świetlica. Dzięki temu nastąpi wyraźne podniesienie warunków pracy nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz dzieci, zapewniając podniesienie atrakcyjności Szkół.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • skrócenie czasu na kontakty osobiste przy przeszukiwaniu i przekazywaniu dokumentów, dzięki utworzonej e-usłudze;
 • skrócenie czasu uzyskiwania informacji przez grupę interesariuszy, dzięki możliwości wykorzystania wdrożonej e-usługi;
 • bogaty zakres usług, wygoda, przełamywanie barier czasowych i geograficznych, technologicznych;
 • umożliwienie załatwienie spraw osobom niepełnosprawnym bez potrzeby wychodzenia z domu;
 • nieograniczony dostęp do e-usług, wynikający z możliwości korzystania z e-usługi w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu np. telefonie, tablecie,laptopie;
 • eliminacja powtarzających się prac, poprzez składowanie dokumentów, gdyż wdrożony system zapisuje wszystkie dane i je personalizuje (w przypadku usług na 5 poziomie);
 • poświęcenie mniej czasu na drukowanie, edytowanie i poprawianie wersji papierowych i nanoszenie ich na wersje elektroniczne, ograniczenie powielania czynności, dzięki e-usłudze większość spraw załatwianych jest drogą elektroniczną;
 • standaryzację procesów, eliminacja typowych błędów – eliminacja błędów nastąpi dzięki wdrożeniu w ramach projektu systemu internetowej obsługi, w którym administrator systemu zgłasza zapotrzebowanie na różne usługi usprawniające/eliminujące wady/zgłoszenia użytkowników systemu w zakresie błędów/braków;
 • poprawa warunków zarządzania i kontroli procesów, dzięki e-usłudze łatwiej zarządzać szkołami, gdyż wszystkie dane są dostępne na bieżąco;
 • efekty wizerunkowe – budowanie wizerunku przyjaznej gminy w zakresie oświaty, poprzez możliwość załatwienia sprawy na odległość i konieczności ponoszenia kosztów dojazdu;
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników obsługujących e-usługę, poprzez możliwość szkoleń;
 • możliwość archiwizowania dokumentów w postaci elektronicznej co daje szybkość i łatwość w odnalezieniu dokumentów archiwalnych i innych zasobów cyfrowych;
 • eliminacja zagrożeń dot. bezpieczeństwa wymiany danych i informacji, wdrażana e-usługa posiada zabezpieczenia oraz każdy z użytkowników otrzymuje unikalny login.;

Całkowita wartość projektu: 1 058 653,85 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR : 899 855,76 zł

Wkład własny gminy: 158 798,09 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji to marzec 2018 roku.

Aktualnie (na dzień 16.08.2017) przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.