DOKUMENTY

Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie terminów rekrutacji

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Dąbrowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

Pozostałe dokumenty

Statut Zespołu Szkół w Dąbrowie

Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw programów nauczania

Program profilaktyczno – wychowawczy Zespołu Szkół w Dąbrowie

Opłaty za żywność w szkole i przedszkole i NUMERY KONT

Formularz zgłoszeniowy dla dziecka na okres wakacji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do dziennika elektronicznego

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach zagrożeń z uwzględnieniem agresji i przemocy występujących na terenie Zespołu Szkół w Dąbrowie